นโยบายการคืนสินค้า

  • ก. คืน / คืนเงินในกรณีที่สินค้ามีข้อบกพร่อง: หากคุณต้องการคืนเงินคืนสินค้าที่ Softline จัดส่งให้คุณซึ่งเป็นความผิดพลาดหรือความเสียหายเป็นอย่างอื่นเมื่อคุณได้รับหรือไม่สอดคล้องกับคำอธิบายบน Web Store คุณสามารถทำได้ภายใน 30 วันหลังจากได้รับผลิตภัณฑ์
  • ข. คืน / คืนเงินสำหรับสินค้าที่ไม่ใช่ความผิดพลาด: คุณไม่สามารถยกเลิกคำสั่งซื้อที่ส่งถึงคุณโดย Softline หรือต้องการการส่งคืนหรือคืนเงินของผลิตภัณฑ์ซึ่งสอดคล้องกับคำอธิบายที่มีให้ใน Web Store
  • ค. นโยบายการคืนสินค้าเหล่านี้จะไม่ส่งผลกระทบต่อสิทธิ์ตามกฎหมายของคุณภายใต้กฎหมายของประเทศที่เกี่ยวข้องกับการขายสินค้าอุปโภคบริโภค แต่สิทธิ์เหล่านี้จะถูกยกเว้นและ จำกัดตามขอบเขตที่กฎหมายที่ใช้บังคับอนุญาตไว้